Obchodné podmienky


Spôsob objednávania

Objednávku tovaru je možné urobiť on-line priamo na našich stránkach. Ak Vám nevyhovuje tento spôsob, môžete zaslať objednávku ako obyčajný e-mail na našu e-mailovú adresu cart@hof.sk , v ňom uveпte presný kód, názov, veľkosť tovaru, počet objednaných kusov, vašu presnú adresu a telefónne čąslo. V prípade nejasností nás kontaktujte prostredníctvom e-mailu, alebo telefónneho čísla, na ktorom Vám radi odpovieme na vaše otázky. Podmienkou pre platnosť objednávky je vyplnenie všetkých povinne označených údajov v objednávkovom formulári. Objednávka je zároveň návrhom kúpnej zmluvy, ku ktorej uzavretiu sa nevyžaduje potvrdenie objednávky predávajúcim a zmluva tak vzniká samotným dodaním tovaru. Po zaslaní objednávky Vám obratom zašleme potvrdenie o prijatí objednávky.


Povinnosti predávajúceho

Zákazníkom sa zaväzujeme dodať:

- Druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky.
- Tovar, ktorý vyhovuje normám, predpisom a nariadeniam platným na území SR.
- Tovar, ktorý bude kvalitne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.

Nezodpovedáme za:

- Za poškodenie zásielky zavinené poštou.
- Oneskorené dodanie tovaru zavinené poštou.
- Oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa.
- Prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa) v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok.
- Výber tovaru zákazníkom. Ak po prevzatí zásielky zákazník zistí, že tovar už má alebo nezodpovedá jeho predstavám. Takýto tovar nemôžeme považovať za oprávnenú reklamáciu.


Povinnosti kupujúceho

Kupujúci sa zaväzuje:


- Objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade akýchkoľvek chýb nám tieto bezodkladne oznámiť.
- Zaplatiť za tovar kúpnu cenu vo výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky.
- V prípade, že si zákazník tovar neprevezme pri prvom doručení, a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady prvého ako aj opätovného doručenia tovaru.


Ceny tovaru

Ceny za tovar sú účtované zmluvne. Ceny uvedené na našej internetovej stránke sú platné v čase objednania tovaru. Predávajúci si vyhradzuje právo tlačových chýb.
Kúpna cena bude považovaná za zaplatenú až pripísaním celej kúpnej ceny na bežný účet predávajúceho alebo uhradením dobierky. Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo k tovaru až do úplného zaplatenia kúpnej ceny.
Za nákup nad 5000 Sk účtujeme zákazníkom 5%-nú zľavu z ceny tovaru a 100% zľavu poštovného. Za nákup nad 10000 Sk účtujeme 8%-nú zľavu z ceny tovaru a 100% zľavu poštovného.
Cena uvedená pri každom výrobku je v Slovenských korunách vrátane DPH. K cene tovaru bude pripočítané poštovné v zmysle пalších ustanovení našich obchodných podmienok.


Dodacie podmienky

Objednávky vybavujeme priebežne a jednorazovo. Orientačná doba expedície je v prípade odevov a doplnkov maximálne pracovné 3 dni. Všetok objednaný tovar Vám bude zaslaný súčasne podľa našich obchodných podmienok. Objednávky sa zasielajú naraz – t.j. dobu expedície pre celú objednávku je potrebné rátať podľa výrobku s najdlhšou dobou expedície. Môže sa však stať, že napriek našej maximálnej snahe, je Vami zvolený tovar dočasne alebo úplne vypredaný. V tomto prípade Vás budeme neodkladne informovať na Vami zadanú kontaktnú e-mailovú adresu. V prípade, že sa rozhodnete doobjednať tovar, urobte tak do 10.00 h nasledujúceho a od zaslania Vašej predchádzajúcej objednávky. Doobjednaný tovar Vám potom zašleme súčasne s prvou objednávkou.


Termín dodania

Dodacia lehota pre oblečenie je najneskôr do 3 dní po obdržaní objednávky, pri doplnkovom tovare, sa môže dodacia lehota predеžiť najviac na 10 dní. Tento termín je však hraničný, zvyčajne Vám tovar príde do 7 pracovných dní. Každú objednávku sa snažíme vybaviť v čo najskoršom termíne. Vo výnimočných prípadoch, sa termín dodania môže predеžiť z dôvodu nedodania tovaru od dodávateľa, o zmene dodacej doby vás budeme informovať e-mailom. V prípade, že objednaný tovar nebude možné zaslať podľa vyššie uvedenej dodacej lehoty, oznámime Vám predpokladaný termín dodania a vyžiadame si Vaše odsúhlasenie. Ak si objednáte tovar, ktorý distibútor vypredal, prípadne z akýchkoľvek dôvodov stiahol z predaja, a neinformoval nás o tom, okamžite po zistení tejto skutočnosti vás budeme kontaktovať (e-mailom). Po vybavení objednávky vždy zákazníka informujeme, že jeho objednávka bola zaslaná. Stav vašej objednávky si môžete pozrieť aj po zaregistrovaní. Ak zásielku neobdržíte po uplynutí 2 týždňov, odporúčame informovať sa u nás telefonicky, prípadne mailom. Stáva sa totiž, že zákazníci nedostanú oznámenie z pošty o uložení zásielky.


Spôsob dodania

Objednaný tovar zasielame poštou. Ku každej objednávke prikladáme doklad o predaji, ktorý slúži zároveň ako dodací list. Pri objednávkach zo zahraničia, si vopred dohodneme podmienky aj spôsob dodania a platby.


Poštovné

Pri objednávke na dobierku Vám účtujeme poštovné náklady vo výške 100 Sk.
Uvedené ceny platia pre Slovenskú republiku. Pri objednávke do zahraničia poštovné vypočítavame individuálne podľa hmotnosti zásielky a štátu, do ktorého zásielku posielame.


Záručná doba

Na predávaný tovar, pokiaľ nie je určené inak, je poskytovaná zákonná záručná doba 24 mesiacov. Priložený doklad o predaji slúži zároveň ako dodací a záručný list. Záručná doba začína plynúť v deň odovzdania tovaru k doručeniu Slovenskej pošte alebo kuriérskej službe. Práva a povinnosti kupujúceho sa riadia podľa Občianskeho zákonníka. Záruku si je možné uplatniť na adrese zásielkového obchodu www.streetwear.sk . Pri údržbe a používaní tovaru je potrebné riadiť sa návodom na použitie a údržbu.


Zrušenie objednávky

Ak po odoslaní objednávky do 10.00h nasledujúceho dňa zistíte, že vám objednaný tovar nevyhovuje, prípadne ste sa pomýlili v objednávke, máte možnosť zrušiť objednávku bez uvedenia dôvodu. Zrušenie nám zašlite na adresu cart@hof.sk . Obratom vám pošleme potvrdenie o zrušení objednávky


Vrátenie tovaru

Ak by Vám objednaný tovar z akéhokoľvek dôvodu nevyhovoval, jednoducho nám ho do 7 kalendárnych dní od prevzatia zásielky zašlite späť formou balíka, alebo doporučene ako list, tovar zaslaný dobierkou nebude prijatý. Za každý vrátený tovar Vám obratom zašleme peniaze prevodom na Váš bankový účet. V prípade ak chcete tovar vrátiť bez udania dôvodu je možné vrátiť iba tovar nepoužitý, nepoškodený a v pôvodnom obale.


Reklamácie

Pred prevzatím a zaplatením zásielky z pošty alebo od kuriéra, si ešte na mieste skontrolujte či zásielka nie je poškodená. V prípade rozsiahleho poškodenia (roztrhnutý obal, deformácie a iné rozsiahle poškodenie) odporúčame zásielku neprebrať, môže sa totiž stať, že pracovníci pošty poškodia zásielku nevhodnou manipuláciou. Na už prijaté zásielky reklamácie neprijímame. V prípade, že vám prišla zásielka poškodená a neprevziali ste ju, prosíme, aby ste nás o tom informovali e-mailom. V tomto prípade Vám pošleme novú zásielku.

Reklamácia sa vzťahuje len na:
- preukázateľné výrobné chyby spôsobené výrobcom, ktoré boli zistené ihneп po dodávke tovaru, alebo počas jeho používania

Reklamácia sa nevzťahuje na:
- chyby spôsobené užívateľom počas bežného používania tovaru


Postup pri reklamácii

Aby mohla byť Vaša reklamácia akceptovaná je nutné dodržať niekoľko pravidiel:
Po prevzatí tovaru si prezrite tovar a doklad o predaji. Ak zistíte pri prevzatí tovaru chyby, je vašou povinnosťou oznámiť nám zistené skutočnosti prostredníctvom e-mailu, najneskôr však do 3 dní od prevzatia tovaru.
V prípade, ak zistíte výrobné chyby, je potrebné najprv tovar na vlastné náklady zaslať na našu adresu spolu s uvedením dôvodu reklamácie. K zásielke nezabudnite priložiť kópiu dokladu o predaji, ktorý sme poslali s tovarom a kópiu ústrižku od doručovateľa. Reklamovaný tovar vám vymeníme za iný, ktorý si vyberiete alebo vám vrátime peniaze. Poštovné a iné poplatky nevraciame. Poškodenie tovaru pri preprave má za následok neuznanie reklamácie. Tovar zasielajte buп formou balíka, alebo doporučene ako list. Pri zaslaní tovaru dobierkou nebude táto zásielka prijatá.


Doba vybavenia reklamácie

Reklamácie vybavujeme v pracovných dňoch prostredníctvom e-mailu, alebo telefonicky. Reklamačné konanie začína plynúť dňom prevzatia reklamovaného tovaru predávajúcim a končí dňom odoslania vybavenej reklamácie kupujúcemu. O oprávnenosti reklamácie rozhodneme najneskôr do 3 pracovných dní od obdržania reklamovaného tovaru. O výsledku Vás budeme informovať prostredníctvom e-mailu, pokiaľ sa nedohodneme inak. Oprávnená reklamácia vrátane odstránenia chyby bude vybavená na naše náklady bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa začatia reklamačného konania. V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar vrátený späť kupujúcemu s príslušným stanoviskom.


Ochrana osobných údajov

Za účelom vybavenia vašej objednávky si musíme uložiť vaše osobné údaje. Poskytnutie údajov je z vašej strany dobrovoľné. Vyplnením objednávacieho formulára dávate súhlas s použitím, spracovaním a uložením vašich osobných údajov do našej databázy. Kedykoľvek máte právo písomne tento súhlas odvolať.


Záverečné ustanovenia


Práva zákazníka vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Zb. v znení neskorších právnych predpisov zostávajú týmito podmienkami nedotknuté. Predávajúci ani kupujúci nezodpovedá za oneskorené plnenie svojich záväzkov vyplývajúcich z týchto podmienok, ak takéto oneskorenie bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť a takáto strana má právo na primerané predеženie lehoty pri plnení svojich záväzkov.Prevádzkuje: Streetwear shop, Obchodná 22, Bratislava © 2006. Obchodné podmienky. Coded by abaffydesign 2006.

 
hore
02 / 5244 4908